masbuceo.com
лига чемпионов турнирная таблица | лига чемпионов таблица | лига европы турнирная таблица | рпл таблица | апл турнирная таблица | лига европы таблица | лига наций турнирная таблица
club buceo
NOTICIAS
Facebook Twitter Youtube
Pulse aqu para contratar su seguro DAN
dan dan
ltimas noticias
15/06/2019
Curso de DIVEMASTER
CURSO DE DIVEMASTER
21/04/2016
Revisiones Medicas
Revisiones Medicas
30/07/2015
Revisiones Medicas
Revisiones Medicas
28/07/2015
FINALIZACION DE CONVENIO
FINALIZACION DE CONVENIO CON EL CIB
13/06/2014
Carga de Nitrox y Trimix al instante
Carga de Nitrox y Trimix

Normas del Club MASBUCEO

ESTATUTS DENTITAT ESPORTIVA  MASBUCEO                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                               

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS                   

 

                                                                                                                                          

Article 1

El/La/LMASBUCEO és una entitat privada constituïda en data 01/01/2013_, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat dobrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de lactivitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

Lactivitat esportiva principal de lentitat és de caràcter federat.

 

 

Article 2

El domicili social sestableix a la localitat de RIPOLLET, carrer VIRGEN DE MONTSERRAT, Nº 71 ,

tel 935944677 CP -08291

En cas de variació es comunicarà al Registre dentitats esportives de la Secretaria General de lEsport .

 

 

Article 3

El/ La/ Entitat MASBUCEO té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de Busseig Esportiu  i safiliarà a la Federació Catalana D´Activitats Subaquatiques

El/ La/ Entitat MASBUCEO inclou també les modalitats o disciplines esportives de Busseig Esportiu, Fotografia Subaquàtica, Video Subaquàtic, Fotosub Apnea, Pesca  Submarina .

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada daquestes modalitats o disciplines, lentitat safiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre dentitats esportives.

 

La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica daltres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per lassemblea general de lentitat i comunicada al Registre dentitats esportives.

 

 

Article 4

Sens perjudici que la seu social i làmbit principal dactuació radiquin a LA COMUNITAT AUTONOMA DE CATALUNYA,

les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

 

Article 5

El funcionament de  lentitat esportiva es  regeix per principis  democràtics i  representatius,  i  la sobirania plena resideix en lassemblea general.

 

Lentitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny, pel Decret 96/1995, de 24 de març, i pel Decret 215/2008, de 4 de novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per lAssemblea General. Subsidiàriament, són daplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.

 

 

 

 

 

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

 

 

Article 6

Són socis de lentitat les persones físiques que havent sol·licitat ladmissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: FUNDADORS, PLUS, TEC I ASPIRANTS.

 

1.             Són socis FUNDADORS són els socis que han fundat lentitat i que tenen capacitat de votació a lassemblea

 

.              Seran socis PLUS, aquelles persones que es fan socis per beneficiar-se dels avantatges i activitats de lentitat      segons la seva categoria de soci i estant al corrent de la quota anual i han estat aprovats per lassemblea general i estat dacord en complir les normes estatutàries

                Seran socis TEC ,aquelles persones que es fan socis per beneficiar-se dels avantatges i activitats de lentitat segons la seva categoria                          de soci i estant al corrent de la quota anual i han estat aprovats per lassemblea general i estat dacord en complir les normes estatutàries

.

La  junta  directiva pot proposar la creació daltres tipus de socis, laprovació dels quals, i les condicions per les quals shagin de regir,

                correspondrà a la decisió de lassemblea general.

2.             Lexpedient dingrés dun soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.

  1. En  cas dincompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter  temporal,  la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió.

La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

4.             La condició de soci es perd:

                a)             Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

b)                   Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a linteressat i la corresponent incoació dexpedient disciplinari.

5.             Els socis FUNDADORS tenen els drets següents:

                a)             Participar amb veu i vot a lassemblea general.

b)                   Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de lentitat.

                c)            Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per lentitat.

6.             Són obligacions dels socis PLUS y TEC:

a)             Abonar les quotes dentrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.

b)                   Complir els estatuts de lentitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en làmbit de les seves competències.

c)             Contribuir al compliment de les activitats de lentitat, tant esportives com de participació en esdeveniments, i treure lassegurança                obligatòria de busseig.                                                                                                                                                                                      

                     

d)            Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de lentitat i notificar els canvis daquesta adreça.

 

 

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I DADMINISTRACIÓ    

 

 

Article 7

1.             Els òrgans de representació, govern i administració seran:

                a)             Lassemblea general

                b)            La junta directiva

2.             Lassemblea general és lòrgan superior de govern del club esportiu,  i  els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.

3.             Integren  lassemblea general  tots els socis  FUNDADORS  majors dedat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

4.             Lassemblea general pot ser ordinària o extraordinària.  És ordinària lassemblea que preceptivament  sha  de dur  a  terme un cop a lany  per conèixer i aprovar, com a mínim,  les matèries següents:  memòria de les  activitats  realitzades, liquidació de  lexercici vençut i  pressupost per a lexercici econòmic següent.

                Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de lexercici.

5.             Lassemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

 

a)             Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i dentrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de líndex general de preus al consum (IPC), des de lúltima modificació.   

                b)            Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

c)             Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de lentitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de lexercici.

                d)            Règim disciplinari.

e)             Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a lassemblea.

f)             Propostes que els socis vulguin presentar a lassemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de lentitat.

                g)            Modificació dels estatuts.

h)            Proposta de fusió o segregació de lentitat.

i)             Dissolució de lentitat.

 

 

 

Article 8

 

1.             La convocatòria de les assemblees sha de fer per acord de la junta directiva, a instància  pròpia o a petició dels socis.  En aquest últim supòsit, sempre que el  tema proposat per a  la seva deliberació no es refereixi a una  qüestió ja tractada i resolta pel  propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà  lobligació de convocar-la si ho demanen un mínim dun 10% dels socis  numeraris.  Des del dia que la junta directiva rebi la  sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de lassemblea no poden passar més de 30 dies.

2.             Les assemblees  generals restaran  vàlidament constituïdes en  primera  convocatòria  quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona  convocatòria  amb  independència del  nombre dassistents.  Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

3.             Els acords shan de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què shagi previst una majoria qualificada.

4.             Lassemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de lentitat.

 

 

Article 9

1.             La junta directiva és lòrgan de govern de lentitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.

2.             La  junta directiva està  formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà el president, una altra el secretari i la tercera el tresorer, Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vice-presidents i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors dedat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

3.             Correspon al president: la representació legal de lentitat, i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el president en cas dabsència, vacant o malaltia.

  1. El tresorer és el dipositari de lentitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els  llibres de comptabilitat, sens perjudici  de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de lentitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes dingressos i de despeses, que shan de posar en coneixement  de tots els socis.

5.             El secretari  ha dencarregar-se  de larxiu de la documentació, de redactar els documents  que afectin la marxa administrativa de lassociació esportiva i portar el llibre de registre dassociats el llibre dactes.

6.             Ladscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, sha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.

 

 

7.             És competència de la junta directiva: ladmissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la  convocatòria  deleccions per  proveir  els càrrecs de  la junta directiva; la presentació a  lassemblea general de linforme o la memòria sobre les activitats de lentitat, de la liquidació de lexercici  econòmic amb el balanç i el compte  de resultats, i el pressupost i la programació per a lexercici  següent.

8.             Lelecció dels membres de la junta directiva sha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són  totals.

Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de  lassemblea general.

                En cap cas poden tenir compensació econòmica.

La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició dun terç dels seus membres, i com a mínim sha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

                Els acords de la junta directiva shan dadoptar per majoria simple dels membres presents.

                Correspon al secretari destendre acta de les reunions de la  junta directiva.

Qualsevol membre de la  junta directiva pot exigir que quedi reflectit a lacta  el  vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

 

 

Article 10

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant lautoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

 

 

CAPÍTOL QUART:  PROCEDIMENT ELECTORAL

 

 

Article 11

Els membres de la  junta directiva shan de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els  socis de l’entitat amb dret a vot.

 

 

Article 12

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors dedat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

 

 

Article 13

El procediment electoral sha dajustar a les fases següents:

 

1.             Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.

2.             Presentació i proclamació de candidatures.

3.             Realització de lelecció, lescrutini i la proclamació dels guanyadors.  Entre el dia de la convocatòria  de  les eleccions i el dia de  la realització ha de  transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i  un màxim de 60.

 

 

Article 14

La  convocatòria deleccions correspon a la  junta directiva.  Lacte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

 

 

Article 15 

La convocatòria deleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb lantelació necessària perquè lelecció es faci abans que es clogui el mandat.

 

 

 

 

 

 

Article 16

La  junta directiva ha de fer pública la convocatòria deleccions mitjançant lanunci en un diari dàmplia difusió a la localitat del domicili de lentitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, sha de fer pública al tauler danuncis de lentitat. Igualment, sha de comunicar a la federació catalana de lactivitat esportiva principal de lentitat.

 

 

Article 17

La convocatòria que anunciï les eleccions ha dinformar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis dexposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps dobertura del col·legi electoral, i forma dacreditació delectors.

 

 

Article 18

La junta electoral designada ha destar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

 

 

Article 19

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president.  Ha dactuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club.

 

 

Article 20

Correspon a  la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, ladmissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

 

 

Article 21

Les reclamacions davant la  junta electoral shan de fer en un termini màxim de 3 dies, després que shagi produït el fet objecte dimpugnació.  La resolució de la  junta, que serà executiva, sha de dictar dins els 3 dies següents.

 

Contra els acords de la  junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana corresponent a lactivitat esportiva principal de lentitat, en el termini de 3 dies següents a la notificació de lacord impugnat o al daquell que sentengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no sha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

 

 

Article 22

Les candidatures han dincloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

 

 

 

 

Article 23

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la  junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

 

Article 24

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la  junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

 

 

Article 25

Lacta de proclamació de la candidatura guanyadora lha de comunicar la  junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre dentitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada lentitat.

 

 

Article 26

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui lacabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

 

 

Article 27

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

 

1.             Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

2.             Pèrdua de la condició de soci de lentitat.

3.             Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

4.             Mort o incapacitat  que impedeixi lexercici del càrrec.

5.             Decisió disciplinària que linhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de lentitat.

6              Aprovació dun vot de censura.

 

 

Article 28

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:

 

1.             Sol·licitud de linteressat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi  la junta.

2.             Suspensió de la condició de soci.

3.             Temps que duri la instrucció dun expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva.

4.             Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

 

Article 29

En cas de suspensió,  dimissió, renúncia o cessament del president, ha dexercir les seves funcions el vice-president, o els vice-presidents, per ordre de grau.  En cas dabsència daquests, lha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de lentitat.

 

 

Article 30

En cas dexistir vacants a la junta directiva perquè no sha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió dalgun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració delegibles per al càrrec a proveir.  Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de  la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi lentitat.

 

Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec.  Sexceptua daquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut sha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió.  Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

 

 

 

 

Article 31

No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

 

a)             Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de lòrgan directiu, incloent-hi la del president.

 

b)            Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president.

 

c)             En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

 

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que shagi pres possessió dels càrrecs.

Sexceptua daquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat.  En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

 

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

 

Article 32

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de lentitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20% dels socis de lentitat.

 

Article 33

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents sha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a lesport principal de lentitat, que en serà el president.

 

Article 34

Un cop comprovada ladequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de larticle 32, la junta directiva ha de convocar lacte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies.  La convocatòria shaurà dajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria dassemblees.

 

Article 35

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a lassemblea convocada a lefecte, i sempre que en lacte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club.

 

Article 36

Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i saplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.

 

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

 

Article 37

Règim econòmic

 

  1. El patrimoni fundacional de lentitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de ____________________ euros. Igualment, sincorporen al patrimoni  fundacional els béns immobles següents:_______________________________________

________________________________________________________________________________                         ___________________________

  1. Lentitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin.  Lobjectiu principal dels béns de  què disposa és  el foment i la pràctica de les activitats esportives de lentitat i  les possibles rendes shauran daplicar a  la conservació i el desenvolupament  dels seus objectius socials,  sense que en cap moment  puguin repartir-se  beneficis entre els seus associats i directius.

3.             La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de lentitat amb el límit del total  de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima dun 20%.  En el cas que calgui superar aquesta quantia  sestableix com a preceptiva la convocatòria  duna assemblea  general  per tal que autoritzi el pressupost complementari.

 

 

4.             Lassemblea general només pot autoritzar a la junta directiva ladquisició, el gravamen i lalienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant lexercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost dingressos.  Per  excedir daquest límit, cal  que la proposta  sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a lassemblea.  No es pot autoritzar lemissió de  títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de lentitat.

  1. Lemissió de títols transmissibles representatius de deute o lalienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost dingressos aprovats per a lexercici shan de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.
  2. Quan es tracti de prendre diners a  préstec en quantitat superior  al 50% del pressupost anual,  i també en el supòsit demissió de títols de deute, és preceptiu linforme favorable de la Secretaria General de lEsport.
  3. El  producte  obtingut  de  lalienació  d’instal·lacions  esportives  i  dels  terrenys  en  què  es  trobin,  ha  dinvertir-se  íntegrament en

 

 

ladquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de lentitat, llevat que hi hagi  informe favorable de la Secretaria General de lEsport.

 

Article 38

Règim documental

 

1.             Integren el règim documental i comptable:

                a)    el llibre dactes

                b)    el llibre de registre de socis

                c)    els llibres de comptabilitat

                d)    els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica

2.             Els llibres dactes dels òrgans de govern i els de comptabilitat shan de diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la federació catalana de lesport  principal de lentitat o per diligència notarial.

 

 

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI AMB RESULTAT DE POSSIBLE EXPULSIÓ

 

 

Article 39

El règim disciplinari esportiu sestén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i  directius.

conducta associativa.

 

Article 40

 

Els socis no poden aprofitar-se de lentitat per a benefici propi individual o de petit col · lectiu.
Els socis no poden organitzar sortides, concursos o esdeveniments aprofitant dels altres socis de lentitat per a benefici propi o de petit col · lectiu.
Els socis no poden fer propaganda de botigues o clubs aprofitant dels altres socis de lentitat.

 

Article 41

Lexercici de la potestat disciplinària correspon:

 

1.             Als  jutges o  àrbitres durant  el  desenvolupament dun joc,  partit  o competició de caire intern associatiu.  Les seves decisions són inapel·lables.

2.             A la junta directiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 42

 

1.             Contra  els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:

 

a)             Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de  lactivitat  esportiva principal del club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini             màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de lacte impugnat.

 

b)            Davant lautoritat judicial, quan es tracti  de sanció  imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en  el termini de 40 dies següents a  la  notificació de lacte impugnat.

 

2.             Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat  per  la junta directiva i ratificat per lassemblea general, sestableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris daplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és daplicació el  règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

 

 

CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES DEXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

 

Article 43

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de lassemblea general convocada a lefecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

 

Article 44

Lentitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en lordenament jurídic vigent.

Lextinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, dofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre dentitats esportives.

Lacord de fusió o absorció en altres associacions o clubs sha dadoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a lassemblea general convocada a lefecte.

 

Excepcionalment, lentitat es pot dissoldre per lacord  adoptat en assemblea general convocada a lefecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

 

Article 45

Dissolta lentitat, el romanent del seu patrimoni social, si nhi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte shaurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de lEsport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.

               

 

Aviso Legal- Condiciones de uso- Confidencialidad- Envios y devoluciones- Contacto- Localizacin

Precios validos hasta final de existencias y salvo error de transcripcin