masbuceo.com
club buceo
NOTICIAS
Facebook Twitter Youtube
Pulse aquí para contratar su seguro DAN
dan dan
Últimas noticias
15/06/2019
Curso de DIVEMASTER
CURSO DE DIVEMASTER
21/04/2016
Revisiones Medicas
Revisiones Medicas
30/07/2015
Revisiones Medicas
Revisiones Medicas
28/07/2015
FINALIZACION DE CONVENIO
FINALIZACION DE CONVENIO CON EL CIB
13/06/2014
Carga de Nitrox y Trimix al instante
Carga de Nitrox y Trimix

Normas del Club MASBUCEO

ESTATUTS DŽENTITAT ESPORTIVA  MASBUCEO                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                               

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS                   

 

                                                                                                                                          

Article 1

El/La/LŽMASBUCEO és una entitat privada constituïda en data 01/01/2013_, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat dŽobrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de lŽactivitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

LŽactivitat esportiva principal de lŽentitat és de caràcter federat.

 

 

Article 2

El domicili social sŽestableix a la localitat de RIPOLLET, carrer VIRGEN DE MONTSERRAT, Nº 71 ,

tel 935944677 CP -08291

En cas de variació es comunicarà al Registre dŽentitats esportives de la Secretaria General de lŽEsport .

 

 

Article 3

El/ La/ Entitat MASBUCEO té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de Busseig Esportiu  i sŽafiliarà a la Federació Catalana D´Activitats Subaquatiques

El/ La/ Entitat MASBUCEO inclou també les modalitats o disciplines esportives de Busseig Esportiu, Fotografia Subaquàtica, Video Subaquàtic, Fotosub Apnea, Pesca  Submarina .

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada dŽaquestes modalitats o disciplines, lŽentitat sŽafiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre dŽentitats esportives.

 

La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica dŽaltres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per lŽassemblea general de lŽentitat i comunicada al Registre dŽentitats esportives.

 

 

Article 4

Sens perjudici que la seu social i lŽàmbit principal dŽactuació radiquin a LA COMUNITAT AUTONOMA DE CATALUNYA,

les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

 

Article 5

El funcionament de  lŽentitat esportiva es  regeix per principis  democràtics i  representatius,  i  la sobirania plena resideix en lŽassemblea general.

 

LŽentitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny, pel Decret 96/1995, de 24 de març, i pel Decret 215/2008, de 4 de novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per lŽAssemblea General. Subsidiàriament, són dŽaplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.

 

 

 

 

 

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

 

 

Article 6

Són socis de lŽentitat les persones físiques que havent sol·licitat lŽadmissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: FUNDADORS, PLUS, TEC I ASPIRANTS.

 

1.             Són socis FUNDADORS són els socis que han fundat lŽentitat i que tenen capacitat de votació a lŽassemblea

 

.              Seran socis PLUS, aquelles persones que es fan socis per beneficiar-se dels avantatges i activitats de lŽentitat      segons la seva categoria de soci i estant al corrent de la quota anual i han estat aprovats per lŽassemblea general i estat dŽacord en complir les normes estatutàries

                Seran socis TEC ,aquelles persones que es fan socis per beneficiar-se dels avantatges i activitats de lŽentitat segons la seva categoria                          de soci i estant al corrent de la quota anual i han estat aprovats per lŽassemblea general i estat dŽacord en complir les normes estatutàries

.

La  junta  directiva pot proposar la creació dŽaltres tipus de socis, lŽaprovació dels quals, i les condicions per les quals sŽhagin de regir,

                correspondrà a la decisió de lŽassemblea general.

2.             LŽexpedient dŽingrés dŽun soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.

  1. En  cas dŽincompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter  temporal,  la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió.

La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

4.             La condició de soci es perd:

                a)             Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

b)                   Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a lŽinteressat i la corresponent incoació dŽexpedient disciplinari.

5.             Els socis FUNDADORS tenen els drets següents:

                a)             Participar amb veu i vot a lŽassemblea general.

b)                   Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de lŽentitat.

                c)            Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per lŽentitat.

6.             Són obligacions dels socis PLUS y TEC:

a)             Abonar les quotes dŽentrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.

b)                   Complir els estatuts de lŽentitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en lŽàmbit de les seves competències.

c)             Contribuir al compliment de les activitats de lŽentitat, tant esportives com de participació en esdeveniments, i treure lŽassegurança                obligatòria de busseig.                                                                                                                                                                                      

                     

d)            Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de lŽentitat i notificar els canvis dŽaquesta adreça.

 

 

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I DŽADMINISTRACIÓ    

 

 

Article 7

1.             Els òrgans de representació, govern i administració seran:

                a)             LŽassemblea general

                b)            La junta directiva

2.             LŽassemblea general és lŽòrgan superior de govern del club esportiu,  i  els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.

3.             Integren  lŽassemblea general  tots els socis  FUNDADORS  majors dŽedat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

4.             LŽassemblea general pot ser ordinària o extraordinària.  És ordinària lŽassemblea que preceptivament  sŽha  de dur  a  terme un cop a lŽany  per conèixer i aprovar, com a mínim,  les matèries següents:  memòria de les  activitats  realitzades, liquidació de  lŽexercici vençut i  pressupost per a lŽexercici econòmic següent.

                Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de lŽexercici.

5.             LŽassemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

 

a)             Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i dŽentrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de lŽíndex general de preus al consum (IPC), des de lŽúltima modificació.   

                b)            Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

c)             Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de lŽentitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de lŽexercici.

                d)            Règim disciplinari.

e)             Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a lŽassemblea.

f)             Propostes que els socis vulguin presentar a lŽassemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de lŽentitat.

                g)            Modificació dels estatuts.

h)            Proposta de fusió o segregació de lŽentitat.

i)             Dissolució de lŽentitat.

 

 

 

Article 8

 

1.             La convocatòria de les assemblees sŽha de fer per acord de la junta directiva, a instància  pròpia o a petició dels socis.  En aquest últim supòsit, sempre que el  tema proposat per a  la seva deliberació no es refereixi a una  qüestió ja tractada i resolta pel  propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà  lŽobligació de convocar-la si ho demanen un mínim dŽun 10% dels socis  numeraris.  Des del dia que la junta directiva rebi la  sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de lŽassemblea no poden passar més de 30 dies.

2.             Les assemblees  generals restaran  vàlidament constituïdes en  primera  convocatòria  quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona  convocatòria  amb  independència del  nombre dŽassistents.  Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

3.             Els acords sŽhan de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què sŽhagi previst una majoria qualificada.

4.             LŽassemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de lŽentitat.

 

 

Article 9

1.             La junta directiva és lŽòrgan de govern de lŽentitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.

2.             La  junta directiva està  formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà el president, una altra el secretari i la tercera el tresorer, Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vice-presidents i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors dŽedat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

3.             Correspon al president: la representació legal de lŽentitat, i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el president en cas dŽabsència, vacant o malaltia.

  1. El tresorer és el dipositari de lŽentitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els  llibres de comptabilitat, sens perjudici  de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de lŽentitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes dŽingressos i de despeses, que sŽhan de posar en coneixement  de tots els socis.

5.             El secretari  ha dŽencarregar-se  de lŽarxiu de la documentació, de redactar els documents  que afectin la marxa administrativa de lŽassociació esportiva i portar el llibre de registre dŽassociats el llibre dŽactes.

6.             LŽadscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, sŽha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.

 

 

7.             És competència de la junta directiva: lŽadmissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la  convocatòria  dŽeleccions per  proveir  els càrrecs de  la junta directiva; la presentació a  lŽassemblea general de lŽinforme o la memòria sobre les activitats de lŽentitat, de la liquidació de lŽexercici  econòmic amb el balanç i el compte  de resultats, i el pressupost i la programació per a lŽexercici  següent.

8.             LŽelecció dels membres de la junta directiva sŽha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són  totals.

Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de  lŽassemblea general.

                En cap cas poden tenir compensació econòmica.

La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició dŽun terç dels seus membres, i com a mínim sŽha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

                Els acords de la junta directiva sŽhan dŽadoptar per majoria simple dels membres presents.

                Correspon al secretari dŽestendre acta de les reunions de la  junta directiva.

Qualsevol membre de la  junta directiva pot exigir que quedi reflectit a lŽacta  el  vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

 

 

Article 10

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant lŽautoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

 

 

CAPÍTOL QUART:  PROCEDIMENT ELECTORAL

 

 

Article 11

Els membres de la  junta directiva sŽhan de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els  socis de l’entitat amb dret a vot.

 

 

Article 12

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors dŽedat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

 

 

Article 13

El procediment electoral sŽha dŽajustar a les fases següents:

 

1.             Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.

2.             Presentació i proclamació de candidatures.

3.             Realització de lŽelecció, lŽescrutini i la proclamació dels guanyadors.  Entre el dia de la convocatòria  de  les eleccions i el dia de  la realització ha de  transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i  un màxim de 60.

 

 

Article 14

La  convocatòria dŽeleccions correspon a la  junta directiva.  LŽacte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

 

 

Article 15 

La convocatòria dŽeleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb lŽantelació necessària perquè lŽelecció es faci abans que es clogui el mandat.

 

 

 

 

 

 

Article 16

La  junta directiva ha de fer pública la convocatòria dŽeleccions mitjançant lŽanunci en un diari dŽàmplia difusió a la localitat del domicili de lŽentitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, sŽha de fer pública al tauler dŽanuncis de lŽentitat. Igualment, sŽha de comunicar a la federació catalana de lŽactivitat esportiva principal de lŽentitat.

 

 

Article 17

La convocatòria que anunciï les eleccions ha dŽinformar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis dŽexposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps dŽobertura del col·legi electoral, i forma dŽacreditació dŽelectors.

 

 

Article 18

La junta electoral designada ha dŽestar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

 

 

Article 19

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president.  Ha dŽactuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club.

 

 

Article 20

Correspon a  la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, lŽadmissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

 

 

Article 21

Les reclamacions davant la  junta electoral sŽhan de fer en un termini màxim de 3 dies, després que sŽhagi produït el fet objecte dŽimpugnació.  La resolució de la  junta, que serà executiva, sŽha de dictar dins els 3 dies següents.

 

Contra els acords de la  junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana corresponent a lŽactivitat esportiva principal de lŽentitat, en el termini de 3 dies següents a la notificació de lŽacord impugnat o al dŽaquell que sŽentengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no sŽha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

 

 

Article 22

Les candidatures han dŽincloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

 

 

 

 

Article 23

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la  junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

 

Article 24

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la  junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

 

 

Article 25

LŽacta de proclamació de la candidatura guanyadora lŽha de comunicar la  junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre dŽentitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada lŽentitat.

 

 

Article 26

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui lŽacabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

 

 

Article 27

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

 

1.             Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

2.             Pèrdua de la condició de soci de lŽentitat.

3.             Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

4.             Mort o incapacitat  que impedeixi lŽexercici del càrrec.

5.             Decisió disciplinària que lŽinhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de lŽentitat.

6              Aprovació dŽun vot de censura.

 

 

Article 28

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:

 

1.             Sol·licitud de lŽinteressat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi  la junta.

2.             Suspensió de la condició de soci.

3.             Temps que duri la instrucció dŽun expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva.

4.             Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

 

Article 29

En cas de suspensió,  dimissió, renúncia o cessament del president, ha dŽexercir les seves funcions el vice-president, o els vice-presidents, per ordre de grau.  En cas dŽabsència dŽaquests, lŽha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de lŽentitat.

 

 

Article 30

En cas dŽexistir vacants a la junta directiva perquè no sŽha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió dŽalgun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració dŽelegibles per al càrrec a proveir.  Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de  la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi lŽentitat.

 

Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec.  SŽexceptua dŽaquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut sŽha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió.  Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

 

 

 

 

Article 31

No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

 

a)             Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de lŽòrgan directiu, incloent-hi la del president.

 

b)            Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president.

 

c)             En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

 

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que sŽhagi pres possessió dels càrrecs.

SŽexceptua dŽaquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat.  En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

 

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

 

Article 32

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de lŽentitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20% dels socis de lŽentitat.

 

Article 33

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents sŽha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a lŽesport principal de lŽentitat, que en serà el president.

 

Article 34

Un cop comprovada lŽadequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de lŽarticle 32, la junta directiva ha de convocar lŽacte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies.  La convocatòria sŽhaurà dŽajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria dŽassemblees.

 

Article 35

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a lŽassemblea convocada a lŽefecte, i sempre que en lŽacte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club.

 

Article 36

Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i sŽaplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.

 

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

 

Article 37

Règim econòmic

 

  1. El patrimoni fundacional de lŽentitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de ____________________ euros. Igualment, sŽincorporen al patrimoni  fundacional els béns immobles següents:_______________________________________

________________________________________________________________________________                         ___________________________

  1. LŽentitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin.  LŽobjectiu principal dels béns de  què disposa és  el foment i la pràctica de les activitats esportives de lŽentitat i  les possibles rendes sŽhauran dŽaplicar a  la conservació i el desenvolupament  dels seus objectius socials,  sense que en cap moment  puguin repartir-se  beneficis entre els seus associats i directius.

3.             La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de lŽentitat amb el límit del total  de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima dŽun 20%.  En el cas que calgui superar aquesta quantia  sŽestableix com a preceptiva la convocatòria  dŽuna assemblea  general  per tal que autoritzi el pressupost complementari.

 

 

4.             LŽassemblea general només pot autoritzar a la junta directiva lŽadquisició, el gravamen i lŽalienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant lŽexercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost dŽingressos.  Per  excedir dŽaquest límit, cal  que la proposta  sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a lŽassemblea.  No es pot autoritzar lŽemissió de  títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de lŽentitat.

  1. LŽemissió de títols transmissibles representatius de deute o lŽalienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost dŽingressos aprovats per a lŽexercici sŽhan de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.
  2. Quan es tracti de prendre diners a  préstec en quantitat superior  al 50% del pressupost anual,  i també en el supòsit dŽemissió de títols de deute, és preceptiu lŽinforme favorable de la Secretaria General de lŽEsport.
  3. El  producte  obtingut  de  lŽalienació  d’instal·lacions  esportives  i  dels  terrenys  en  què  es  trobin,  ha  dŽinvertir-se  íntegrament en

 

 

lŽadquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de lŽentitat, llevat que hi hagi  informe favorable de la Secretaria General de lŽEsport.

 

Article 38

Règim documental

 

1.             Integren el règim documental i comptable:

                a)    el llibre dŽactes

                b)    el llibre de registre de socis

                c)    els llibres de comptabilitat

                d)    els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica

2.             Els llibres dŽactes dels òrgans de govern i els de comptabilitat sŽhan de diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la federació catalana de lŽesport  principal de lŽentitat o per diligència notarial.

 

 

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI AMB RESULTAT DE POSSIBLE EXPULSIÓ

 

 

Article 39

El règim disciplinari esportiu sŽestén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i  directius.

conducta associativa.

 

Article 40

 

Els socis no poden aprofitar-se de lŽentitat per a benefici propi individual o de petit col · lectiu.
Els socis no poden organitzar sortides, concursos o esdeveniments aprofitant dels altres socis de lŽentitat per a benefici propi o de petit col · lectiu.
Els socis no poden fer propaganda de botigues o clubs aprofitant dels altres socis de lŽentitat.

 

Article 41

LŽexercici de la potestat disciplinària correspon:

 

1.             Als  jutges o  àrbitres durant  el  desenvolupament dŽun joc,  partit  o competició de caire intern associatiu.  Les seves decisions són inapel·lables.

2.             A la junta directiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 42

 

1.             Contra  els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:

 

a)             Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de  lŽactivitat  esportiva principal del club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini             màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de lŽacte impugnat.

 

b)            Davant lŽautoritat judicial, quan es tracti  de sanció  imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en  el termini de 40 dies següents a  la  notificació de lŽacte impugnat.

 

2.             Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat  per  la junta directiva i ratificat per lŽassemblea general, sŽestableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris dŽaplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és dŽaplicació el  règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

 

 

CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES DŽEXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

 

Article 43

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de lŽassemblea general convocada a lŽefecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

 

Article 44

LŽentitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en lŽordenament jurídic vigent.

LŽextinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, dŽofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre dŽentitats esportives.

LŽacord de fusió o absorció en altres associacions o clubs sŽha dŽadoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a lŽassemblea general convocada a lŽefecte.

 

Excepcionalment, lŽentitat es pot dissoldre per lŽacord  adoptat en assemblea general convocada a lŽefecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

 

Article 45

Dissolta lŽentitat, el romanent del seu patrimoni social, si nŽhi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte sŽhaurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de lŽEsport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.

               

 

Aviso Legal- Condiciones de uso- Confidencialidad- Envios y devoluciones- Contacto- Localización

Precios validos hasta final de existencias y salvo error de transcripción